เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

26 สิงหาคม 2557

26  สิงหาคม 2557
อะไรบ้างที่จะนำกลับไปปรับใช้ อย่างไร
@ กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรม Body Scan จะนำกลับไปใช้ เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน เพื่อสอน นำไปใช้กับคณะครูก่อน Plc เพื่อให้ครูได้เข้าใจและนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
@ การจัดกิจกรรมการสอน PBL  นำไปใช้สอน ในทุกระดับชั้น ระดมสมองคณะครู ร่วมทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน
@ เทคนิคการเตรียมความพร้อมให้เด็ก  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้  การมีน้ำเสียงที่เป็นมิตร ไม่คุกคาม การให้การเสริมแรงทางบวก ถามบ่อยๆ ถึงแม้จะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้อง ก็ ควรถามให้เยอะเพื่อกระตุ้นการคิด และการสื่อสาร  การไม่ด่วนสรุปว่าเด็กรู้ไม่รู้ ใจเย็น ควรใช้เวลา กลั่นกรองให้มาก  นำเทคนิคเหล่านี้แลกเปลี่ยนให้คณะครู นำไปใช้จริง
@ วิถีปฏิบัติ ที่ยั่งยืนและสม่ำเสมอ หาคนร่วมแนวคิด ลงมือทำไปพร้อมๆกัน
@ การให้การเสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจแก่คณะครู หาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเมื่อ เกิดปัญหา

สิ่งที่อยากพัฒนาเพิ่มเติม/คำถาม
@ ทักษะการตั้งคำถาม เทคนิคการนำกระบวนการคิด ต่างๆ ลงสู่กิจกรรมการเรียน ในขั้นตอน
 ชง เชื่อม ใช้
@ เทคนิคการนำกิจกรรมแบบ Active learning ลงสู่การใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่มีกระบวนการที่ซับซ้อน และได้ผลจริง
http://youtu.be/I0rDGp8aXcAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น