เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

25 สิงหาคม 2557สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้
                   ได้เข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL สิ่งที่สอนเด็กเพื่ออะไร?
ผลลัพท์ที่ได้ควรจะเป็น
#  ชิ้นงานของเด็กแสดงถึงแก่นความเข้าใจหรือไม่
ชิ้นงานแสดงถึงการคิด logic และ การคิดสร้างสรรค์
#  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
·       เทคนิค การตั้งคำถามของครู ให้เป็นคำถามกระตุ้นคิด ถึงแม้จะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง แต่การ เชื่อมโยงสิ่งที่พูดในชั้นเรียนทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในห้องเรียน
·       การออกแบบกิจกรรม โดยใช้รูปแบบ Active learning  เพื่อให้เด็กได้ เรียนรู้  เข้าใจและมีทักษะในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
·       กระบวนการเปิด นั่งล้อมวง แสดงความคิดเห็น ฟังซึ่งกันและกัน โดยไม่มีคำตอบที่ผิดและถูก คำที่สำคัญ เมื่อเด็กพูดแสดงความคิดเห็น ครูจะขอฟังอีกครั้ง เพื่อเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญ


                                      เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
         
 การสร้างความรู้สึกเชิงจำนวน โดยให้เด็ก เห็นจำนวนอย่างเป็นระบบ สร้างภาพในสมองเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน โดยผ่านกิจกรรม เช่น เกม  การลงมือปฏิบัติ จะทำให้เด็กเข้าใจ ในการเรียนเกี่ยวกับจำนวน ตัวเลขมากยิ่งขึ้น โดยสื่อที่ใช้เพื่อให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ควรมีกระบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมคือ เริ่มจากสื่อจริงก่อน  การเชื่อมโยงรูปภาพ  แล้วถึงมาสรุปเป็นสัญลักษณ์  การเรียนการสอนการบวก หรือลบ ยังไม่ใช้ควรเครื่องหมาย ควรทำให้เด็กเข้าใจว่าเพิ่มขึ้น  ได้มา  หักออก  หรือลบออก เมื่อเข้าใจแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ และควรจะใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริง ควรมีที่มาของตัวเลข เช่น มีคนในห้อง จำนวน กี่คน  มีแขนกี่แขน ซึ่งจะทำให้เด็กคิดได้มากมายหลากหลายวิธี แล้วนำมาแชร์กัน เพื่อนๆ ก็จะได้เรียนรู้วิธี ใหม่ๆอีกด้วย ซึ่งการสอนคณิตศาสตร์  มีเป้าหมายที่สำคัญกว่าการได้มาซึ่งคำตอบคือ
            - รู้คำตอบเอง
            - เห็นรูปแบบ
            - การสื่อสาร
            - การมองเห็นภาพ
            - การเชื่อมโยงการคิดสร้างสรรค์
            - การแก้ปัญหา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น