เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

28 สิงหาคม 2557

      วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมงาน นิทรรศการทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Exhibition academic symposium best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2 โดยแต่ละโรงเรียนมีการจัดการนำเสนอที่ดีมาก ทั้งผู้บริหาร  ครู  และศึกษานิเทศ จากการเดินเยี่ยมชม สนทนากับเด็ก ครู และผู้บริหาร และผลงานที่แสดงออกมาอย่างยอดเยี่ยมในงาน  แสดงให้เห็นว่า ครูไทยของเรา และผู้บริหาร ไม่ได้ด้อยเลย  แต่จากการสอบถามนักเรียน ที่นำเสนองาน ความรู้สึกที่ได้รับ รู้สึกว่าสิ่งที่นักเรียนทำยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตัวนักเรียนเองซักเท่าไร นักเรียนยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ซักเท่าไร  สิ่งที่นักเรียนทำ ยังเป็นความคิดของผู้ใหญ่  ของครูและทำตามความต้องการของผู้บริหารอยู่ แล้วให้นักเรียนมาเป็นผู้นำเสนอผลงาน โดยการจำและท่องสคริป  ซึ่งดูแล้วยังไม่เป็นไปตามธรรมชาติ หากครูเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด  และการลงมือทำ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ คงแสดงให้เห็นความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และกระบวนการ ด้วยความเข้าใจ  ผ่านการคิด การพูด และนำเสนอด้วยความมั่นใจ และชัดเจน  เด็กไทยคงไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น