เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2 สิงหาคม 2557

วันที่ 2 สิงหาคม  2557

สรุปผล การเรียนรู้ในวันนี้
ครูต๋อย  ครูภร ให้ความรู้เรื่องกิจกรรมจิตศึกษา
แนวทางนการสอนโดยใช้ แนวคิด
ปริยัติ การสอน การให้ความรู้
ปฏิบัติ การลงมือทำ ทำเป็นประจำเพื่อห้เป็นวิถีชีวิต
ปฏิเวช การปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีชีวิต
การทำเป็นวิถี จะช้ การปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และ จิตวิทยาเชิงบวก

กิจกรรมในการทำจิตศึกษาควรให้เหมาะสมกับวัย เช่น
-การระบายสีโดยใช้จุดให้ทั่วภาพ เพื่อให้เด็กมีสติ อยู่กับตัวเอง
- การหาวัตถุสิ่งของ ห้เด็กแสดงความคิดเห็น ว่าเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเขาอย่างไร เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวเอง
-การใช้  story  เล่าเรื่องในการให้กำลังใจแก่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเรา
-การอธิฐานจิต ส่งกำลังใจให้ผู้อื่นหน้าเสาธงครึ่งนาที โดยใช้  story  เพื่อสร้างจิตหญ่ ให้นักเรียนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น


ครูอ้อน
- สอนการตกแต่งรูปภาพในโปรแกรม Picasa เพื่อนำเผยแพร่ใน  Blog-สร้างภาพเคลื่อนไหว slide show การตกแต่งรูปโดย.ใช้โปรแกรม picasa web.google
เพื่อนำกิจกรรมการเรียนการสอน มาเผยแพร่ใน  Blog


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น