เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : กินอยู่  ปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้จักอวัยวะภายในร่างกาย และเข้าใจระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
WeekInputProcessOut putOutcome

โจทย์ 
-
ตัวเรา
- การทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบของร่างกาย
คำถาม
Key Question
-
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการการทำงานที่ดี ของอวัยวะภายใน(Show & Share)
-
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอวัยวะต่างๆ ทำงานบกพร่อง(Round Rubin)
-
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอวัยวะต่างๆ หยุดทำงาน( Place mat )
-
จะมีวิธีการดูแล อวัยวะของเรา ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
 - Show and Share
- round Rubin
 
-
Place mat  

นักเรียน : ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- สีเมจิก
ชง
- นักเรียนดู หุ่นอวัยวะภายในร่างกาย
- ชมคลิปวีดีโอการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
- นักเรียนทำกิจกรรมการวัด ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ เช่น วิ่ง เดิน นั่ง
นอน
 - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "อวัยวะต่างๆทำงานอย่างไร  "
เชื่อม
 
- แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มศึกษาการทำงานของอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกาย โดยศึกษาทั้งระบบและแต่ละอวัยวะของระบบนั้น (ระบบย่อยอาหาร,ระบบหายใจ,ระบบขับถ่าย,ระบบไหลเวียนเลือด)
- ศึกษาการดูแล รักษาของอวัยวะ ระบบต่างๆ
-  นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำงานและปัญหาที่พบระหว่างการลงมือปฏิบัติ
ใช้ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมนำเสนอข้อมูล
- นักเรียน Show and Share นำเสนอผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
คลิปวีดีโอ

ภาระงาน

- หัวข้อ Topic
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวเราและการทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบของร่างกาย
ทักษะ

ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
-  มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
-  กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น