เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : กินอยู่ ปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความเข้าในตนเอง บอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
(4 – 8 ส.ค. 2557)  โจทย์
สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาที่พบ นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไร
Key Question
- นักเรียนเห็นอะไรและ รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
- ทำไมถึงอยากเรียนเรื่องนี้
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างในโครงงาน
กินอยู่ปลอดภัย
(show and share)
เครื่องมือคิด
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
(Round rubin)

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 - อินเทอร์เน็ต
 - กระดาษ บรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี
-บรรยากาศในห้องเรียน

ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร  / สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ?”
(Round rubin)
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อTopicที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic โดยใช้วิธีการ
 Blackboard  Share
ใช้
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การเดินสำรวจหมู่บ้านสอบถามทุกข์สุข ของคนในชุมชน และการเดินสำรวจตลาด
ภาระงาน
- หัวข้อ Topic
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนมองเห็นภาพรวมที่จะศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับ กินอยู่ปลอดภัย
ทักษะ

ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
-  มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
 -  กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น