เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : กินดี มีสุข

Quarter 2/2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1
28 ก.ค-1 .. 57
โจทย์ :
เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไรจากการเยี่ยมชมหมู่บ้าน
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่นักเรียนพบเห็น (
show and share)
- ทำไมมนุษย์แต่ละคนมีความสุขแตกต่างกัน
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด แต่ละคนจึงมีความสุขไม่เหมือนกัน
- สิ่งที่นักเรียนเห็น(พืชผัก) สำคัญกับชีวิต มนุษย์ อย่างไร(Round Robin)
-อาหารแต่ละประเภท มีผลกับ สุขภาพตัวเราอย่างไร  เราจะเลือกกินอาหาร อย่างไร ให้มีสุขภาพที่ดี
(Round Robin)
เครื่องมือคิด
Brainstoms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
 Round Robin:อภิปราย สิ่งที่เห็น
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
Show and Share :นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชักเย่อความคิด: ความสุขเกิดจากอะไร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-บรรยากาศการเดินสำรวจหมู่บ้าน
ขั้นชง- สร้างฉันทะและ สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการปะทะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
-
ครูพาเด็กๆ เดินสำรวจ บริเวณโรงเรียน และบริเวณหมู่บ้าน บริเวณสวนผลไม้ แปลงผักต่างๆ เยี่ยมในหมู่บ้าน แล้วสังเกต  สอบถามพูดคุยกับคนในชุมชน เกี่ยวกับเรื่องความสุข ของแต่ละคน คิดอย่างไร  (card and chat)
- ดู คลิป วีดีโอ เกี่ยวกับ อันตรายจากสารพิษตกค้างในอาหาร
- ดูสารคดี food inc
ขั้นเชื่อม
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร ได้อะไรและรู้สึกอย่างไรจากการดูคลิปเกี่ยวกับอาหาร ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ
-
- ชักเย่อความคิด ความสุขเกิดจากอะไร ระหว่าง สุขภาพที่ดี และ ฐานะที่ดี
- อภิปรายร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข
ขั้นใช้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์กระดาษ A4
-นำเสนอผลงาน

- สรุปสิ่งที่ได้ดูจากการสำรวจหมู่บ้าน
- Place matt
- วิเคราะห์สารคดี
-  card and chat
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น