เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3 สิงหาคม 2557วันที่ 3 สิงหาคม 2557 


วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม  2557 ตื่นมาแต่เช้า ทำงานส่วนตัวเล็กน้อย (ซักผ้า) ภาระงานวันนี้ ต้องทำหน่วยการเรียนรู้  เขียน Blog  อ่านหนังสืออธิษฐานสิจ๊ะ นางฟ้าสีเขียว  

เป็น วัน ฟรีสไตล์อีกวันนึงหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อย ด้วยเมนูสุขภาพ อาหารพื้นบ้าน
แกงเปรอะ  ผัดกระเพรากบ  น้ำพริกปลาร้า  ผักสด ประทับใจเมนูอาหารที่นี่จริงๆ  หลังจากนั้นก็ไปนั่งทำงานที่ห้องทำงานประจำของเรา ไม่ทันไร ได้เวลาอาหารเที่ยงซะแล้ว เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียจริง ด้วยเมนูมื้อเที่ยง  ต้มไก่บ้าน หมูย่าง น้ำจิ้มแจ่ว ผักสดหลายชนิด  จากนั้นทำงานต่อ จนถึงเวลาเย็น

ภาระงาน
หน่วยการเรียน Pbl 
ชื่อ-เป้าหมาย-ภูมิหลัง-คำถามสำคัญ


หน่วยการเรียน  " กินดีอยู่ดี ชีวี มีสุข "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166


เป้าหมาย 
1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์
2.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
4. เข้าใจปัญหาในการดำรงชีวิต และหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ อย่างสันติวิธี

ภูมิหลัง  

          ปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน   ซึ่ง ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของครอบครัวและสังคม  การดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและขาดวามสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการดูแลใส่ใจและควบคุมป้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะ สม ขาดการออกกำลังกาย จนเกิดความเครียด วิถีชีวิตการบริโภคเป็นไปด้วยความเร่งด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารไม่ปลอดภัย ทำให้มีภาวะนำหนักเกินและอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสำคัญทำให้เกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ แพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและใช้ชีวิตทั้งเรื่องการกิน การอยู่ การใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ 


คำถามสำคัญ

         การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป จะมีแนวทางในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัย  มีความสุข  มีแนวทางการป้องกันปัญหาและ แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตได้อย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น