เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

19 สิงหาคม 255719 สิงหาคม 2557

        วันนี้ ไปเรียนรู้ ร่วมกับ พี่ ป.6  ครูรัตน์ และครูสังข์ และคณะครูร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL  จำนวน 6 คน  โดยหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้  คือการเดินสำรวจป่าโคกหีบ โดยครูมีโจทย์ให้ คือ หาสิ่งมีชีวิต และหาสมุนไพรในป่า และแต่งกลอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า
 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
            การวางแผน ใช้ชีวิตอยู่ในป่า การวางแผนเดินทาง  วางแผนเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในป่า   ได้ทักษะการใช้ชีวิตในป่า การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น การแต่งกาย เตรียมน้ำ อาหาร และยาที่จำเป็น  ได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตระหว่างคนกับป่า  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืช และประโยชน์ของพืช ที่มีต่อการดำรงชีวิต  ได้เรียนรู้ห่วงโซ่อาหาร  มีจิตสำนึกรักษา และเห็นคุณค่าของป่าต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์และสัตว์  ได้เรียนรู้จักเพื่อน
นักเรียน  ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจกันระหว่างเดินทาง  รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับแต่งกลอนหลังจากที่เดินสำรวจป่าเด็กๆแต่ละกลุ่มได้แต่งกลอน
8 เกี่ยวกับการรักป่า และนำเสนอก่อน กลับ

                ระหว่างทางเดินกลับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับพี่แอน  นักเรียนชั้น  ป.6 ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Project  ของพี่ๆแต่ละคน ว่าตลอดปีการศึกษานี้ พี่ๆจะได้ทำโครงงานเรื่องที่ ตัวเองสนใจ โดยนำเสนอ เป็นจำนวน 40 หน้า โดยพี่แอนได้ศึกษา เรื่องชา ซึ่งตอนนี้ ได้หาข้อมูล ชาได้ 3 ชนิดแล้วซึ่งเป็นชาสมุนไพร โดยในแต่ละสัปดาห์ คุณครูจะมีเวลาให้ค้นคว้า 2 ชั่วโมง ในช่วงเย็นวันจันทร์และวันอังคาร โดยครูจะสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะๆ แต่ เมื่อถึงสัปดาห์สุดท้าย ของการเรียน ควอเตอร์ที่  4  จะต้องเรียบร้อยและเตรียมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอให้กับน้องๆ มาศึกษา  การเดินทางไปป่าครั้งนี้ ได้อะไรมากกว่าการไปเดินป่าจริงๆ ต้องขอบคุณ คุณครูที่น่ารัก และพี่ๆ ป.6  ทุกคนที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น