เป้าหมายหลัก

1.เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำงานระบบต่างๆของร่างกาย
2. เข้าใจและตระหนัก ถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
4. ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมทางกายและทางใจ เพื่อให้ร่ายกายมีความสุขได้

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

12 สิงหาคม 2557

12 สิงหาคม 2557
สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
                ช่วงเช้า สังเกตวิถีเช้า ประชุมร่วมกับครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา review  หนังสือที่คณะครูได้ไปอ่าน
ครูสังข์
review หนังสือ โจนาธาน ลีฟวิ่งตัน เป็นเรื่องราวของนกนางนวลที่คิดนอกกรอบ ไม่รอคอยแต่จะรับเศษอาหารและขนมปังจากชาวนา แต่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ตนเองชอบ คือฝึกการบิน และบินมนรูปแบบต่างๆอย่างจริงจัง  และฝึกฝนเรื่อยๆ โดยไม่ย่อท้อ จนวันหนึ่งบินไปเจอ นกตัวหนึ่งที่เป็นปรมาจารย์ด้านการบิน นกตัวนี้ได้ถ่ายทอดทั้งทักษะ วิธีการและแนวคิด การบินขั้นสูง และเขาได้เรียนกับนกตัวนี้จน บรรลุ และเชี่ยวชาญทางด้านการบิน  อาจารย์ของเขา ได้เปลี่ยนแปลงความคิดให้กลับไปที่ฝูง และถ่ายทอดวิชาให้นกตัวอื่นๆ ตอนแรก นกในฝูงไม่ยอมรับ แต่เขาก็ไม่ละความพยายาม จนในที่สุดก็มี นกที่มีแนวคิดเหมือนกัน  คิดเหมือนกัน  โดย โจนาธาน ได้จุดประกายความคิดของนกเหล่านั้น เพื่อให้ได้ทำสิ่งที่ตนเองต้องการ จากการฟัง  review  เรื่องนี้ ทำให้ได้ข้อคิดว่า คนเรา สามารถทำสิ่งชอบ และต้องการได้ แม้คิดต่างจากคนอื่น  ให้ลงมือทำ และทำให้ดี เมื่อมุ่งมั่น อดทน ทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  วันนึงคนที่เห็นคุณค่าและคิดแบบเดียวกับเราก็จะร่วมคิด ร่วมทำด้วยความเต็มใจ
ถอดบทเรียนการอ่านบทความเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมอง

1. การอ่านทำให้สมองมีการทำงาน เส้นประสาทต่างๆ ในสมองสามารถประมวลผลได้ดี
2. การฝึกทักษะการจำ สมองมีการเปลี่ยนแปลงรับข้อมูลและแสดงผลอย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น การรับคำ หรือสารใดมาก็จะถ่ายทอดได้ถูกต้อง
3. การอ่านทำให้มีการพัฒนาการขึ้น
4.การอ่านสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจินตภาพ 
5. การอ่านทำให้ได้เรียนรู้ ความหมายของคำ
6.  การอ่าน เป็นพลังแห่งสัญลักษณ์ และจินตภาพ สร้างภาพจากการรับรู้แม้ ไม่ได้รับข้อมูลจากประสาททั้ง 5  ก็ตาม
7. สื่อที่จะทำให้เด็ก เกิดจินตภาพอย่างอิสระ คือการอ่านหนังสือ
8  การอ่านนวนิยายมีผลต่อสมอง สามารถกระตุ้นสมอง ส่วนที่ควบคุมอวัยวะต่างๆได้อย่างสมจริง
9. พัฒนาการด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม การอ่านจะทำให้เกิดความคิดสร้าสรรค์และจรรโลงใจ
10. การอ่าน ทำให้เกิดความสามารถในการรับรู้ ความเชื่อ ความคิด  ของคนอื่นที่คิดแตกต่างกัน
11.
การอ่านสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด
พัฒนาการด้านการเรียนรู้และสติปัญญา
1. คนไม่รู้หนังสือมีทักษะการประมวลภาพที่เห็นได้ต่ำกว่า
2. การอ่านหนังสือสม่ำเสมอ ทำให้มีความความสัมพันธ์ กับการพัฒนาความสามารถ ในการเรียนรู้
3. ความสามารถการจำที่ดี ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนการอ่านช่วยปรับตัวและลดปัญหาสุขภาพใจ

                                      การสร้างเด็กให้กลายเป็น  ”นักอ่าน
1. ถ้าอยากให้เด็กเป็นนักอ่าน ต้องอ่านเป็นแบบอย่างให้ดู
2. ขัดเกลาการอ่านเด็กให้คล่อง
3.  สร้างคลังคำศัพท์พื้นฐาน
4. ฝึกอ่านให้ได้ใจความ
                                   
          กลุ่มเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน
1. ปัญหาเชิงภาพ
2. ปัจจัยด้านจิตใจ
3. ปัจจัยด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม
            ภาวะบกพร่องทางการเรียน เฉพาะด้านการอ่านอ่านไม่คล่อง การจับใจความ หากได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องก็จะดีขึ้น
                                               
          วิธีการช่วยเหลือ
- เรียนเสริม  กลุ่มย่อย
- ทำแผนเฉพาะบุคคล
-
การรักษาด้วยยา จิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น